Anmeldelse

Marie Fink, Koordinator for Global House udtaler:

For at eleverne i de danske folkeskoler skal kunne agere som aktive verdensmedborgere, skal deres nysgerrighed vækkes. De skal have selvtillid, så de oplever en indre tro på, at de kan være med til at skabe forandringer og så skal de have disciplin, så de ikke giver op.

Undervisningsmaterialet om Samir 2 er bygget op på en sådan måde, at elevernes kompetencer og viden sættes i spil. Der stilles åbne og lukkede spørgsmål, som eleverne ikke forventes at kunne svare på, uden først at lave noget research eller have forstået teksten. På den måde fordrer undervisningsmaterialet, at elevernes nysgerrighed vækkes, og at de søger svar på Internettet ellerhos lærer eller klassekammerater.
Alt efter hvilken elevgruppe man har, kan søgninger foregå i plenum, grupper eller individuelt såvel som samtaler omkring teksten kan foregå i plenum eller i grupper.

De åbne spørgsmål som fx: ”What do you dream of owning when you grow up?” “What can and will you do to make your wishes come true?” kan bruges til at understøtte kompetencemålene ift.“samtaler” og “sprogligt fokus” og evt. lade den filosofiske samtale få en plads i klasserummet om, hvorfor vi gerne vil eje, og om, det vi gerne i dag vil eje, vil have nogen værdi om 10-15 år.

Man kan bruge undervisningsmaterialet alene eller som supplement til at understøtte forløb om fx Family,Travel eller Hobbies, for derved at give et allerede eksisterende undervisningsforløb mere kant og flere perspektiver.

Undervisningsmaterialet et rigtig godt bud på, hvordan man kan arbejde med elevernes interkulturelle kompetencer. Under overskriften ”kultur og samfundi Forenklede Fælles Mål, er målet, at eleverne ”kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med egen hverdag”.

I undervisningsmaterialet inviteres eleverne ind i Samirs virkelighed vha. billeder, filmklip og tekst. Samir er 10 år gammel og har altså ca. samme alder som eleverne på mellemtrinnet i de danske folkeskoler. På den måde vil eleverne kunne finde flere ligheder og herigennem skabes mulighed for, at de kan relatere til Samir og den hverdag, han har.

Ved at benytte undervisningsmaterialet åbner læreren op for at øve fagligt læsning på engelsk. I Fælles Mål står der at eleverne skal kunne ”forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk” hvilket lægger op til, at eleverne beskæftiger sig med faglig læsning. Til at understøtte undervisning i faglig læsning, kan læreren med fordel gøre brug af de gratis notatmodeller, som kan hentes på www.undervis.dk for at fremme elevernes læsestrategier ift. at kunne forstå genrerne beskrivende og forklarende tekster, som Samir 2 består af.

I det første undervisningsmateriale var alt tekst skrevet i nutid. I dette gensyn med Samir er teksten skrevet i både nutid og fremtid, og således er der både en progression i Samirs liv, men også i sværhedsgraden i teksterne. Heldigvis understøtter billedmaterialerne meget fint teksten og kan for de svagere elever, være med til at åbne teksterne op. Inden tekst læses, kan der på klassen tages en snak om, hvad eleverne ser på billederne, og eleverne kan udfylde et begrebskort i plenum og på den måde få ord og forklaringer på ord forærende.